Skip to main content

Z czego składa się operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to dokument omawiający kluczowe kwestie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego, jakie ma być wydane na jego podstawie. Co do zasady, operat wodnoprawny składa się z części opisowej i graficznej. Te kwestie reguluje to art. 409 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.) – sprwadź tutaj.

Część opisowa operatu wodnoprawnego

„Art. 409. 1. Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, zawiera:

 • oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 • wyszczególnienie:
 1. celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
 2. celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
 3. rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 4. rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 5. stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
 6. obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
 • opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 • charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym;
 • ustalenia wynikające z:
 1. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 2. planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
 3. planu przeciwdziałania skutkom suszy,
 4. programu ochrony wód morskich,
 5. krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
 6. planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
 • wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;
 • wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;
 • planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;
 • informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu wodnoprawnego

 1. Część graficzna operatu zawiera:
 • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych”

W art. 409 ust. 3 – 7 poruszono natomiast dodatkowe kwestie, jakie należy zawrzeć w operacie wodnoprawnym, w zależności od tego, jakiego rodzaju korzystania z wód dotyczy.

Czy operat wodnoprawny jest skomplikowany?

Na pozór jest to prosty dokument, a ustawodawca nie narzuca warunków, kto może go wykonać. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że operaty wodnoprawne napisane „na kolanie” przez osoby zajmujące się tym z doskoku, albo takie które robią to pierwszy raz, kończą się wezwaniami do uzupełnienia z Wód Polskich. Takie wezwania mają nierzadko kilka stron… To powoduje, że sprawa znacznie się przeciąga, a uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego odwleka w czasie. Pozwolenie wodnoprawne to często ostatnia decyzja, jaką należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę. Brak stosownej decyzji może blokować nawet rozpoczęcie budowy. Żeby oszczędzić czasu i nerwów Inwestorzy często decydują się na współpracę z kimś, kto jest na bieżąco w branży.

Zaufaj specjalistom z branży!

My polecamy zaufać profesjonalistom, np. nam 😊 Posiadamy niemal 10 lat doświadczenia w wykonywaniu takich dokumentacji. Pracowaliśmy zarówno za czasów „starego Prawa wodnego” i „Starostw”, jak i po zmianie i nastaniu czasów Wód Polskich. Nasze dokumentacje wyczerpują temat, są proste i czytelne zarówno dla Inwestora, jak i Urzędnika, co znacznie usprawnia wszystkim pracę i cały proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zachęcamy, przekonaj się, jak działamy. Zapraszamy do konsultacji, która zawsze jest bezpłatna.

One Comment

Leave a Reply