Skip to main content

Zabudowa przemysłowo-magazynowa – „boom” inwestycyjny

W ciągu ostatnich lat obserwuje się pewnego rodzaju „boom” w sektorze magazynowym. Na obrzeżach miast, czy też we wsiach, leżących blisko głównych szklaków komunikacyjnych (autostrady, drogi ekspresowe, krajowe) powstają strefy przemysłowe. Na takich strefach najczęściej budowane są centra logistyczne oraz zabudowa przemysłowo-magazynowa.

Lokalizacja – klucz do sukcesu inwestycji

Inwestorzy kierują się głównie lokalizacją (blisko głównych szklaków komunikacyjnych), uzbrojeniem terenu oraz możliwością przyłączenia mediów. Ważna jest także dostępność terenów wyznaczonych przez gminy w aktach prawa miejscowego – miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zabudowa przemysłowo-magazynowa, a prawo

Niektóre tzw. strefy przemysłowe stanowią obszary specjalnie przygotowane przez władze gminy/miasta, znacznie oddalone od zabudowy mieszkaniowej – takie działanie ma sens. Zdarza się jednak, że we wsiach lub niewielkich miejscowościach powstają parki przemysłowe, które niebezpiecznie zbliżają się do miejsc zamieszkania przez ludzi. Bez względu na to, gdzie powstaje zabudowa przemysłowo-magazynowa, jeśli jej powierzchnia przekracza 1 ha (lub 0,5 ha na obszarach chronionych) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzji środowiskowej. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), dostępne tutaj, wraz ze zmianą – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1724), dostępną tutaj.

Dokumentacje środowiskowe. Jak wygląda nasza praca?

Tu wkraczamy my. Inwestorzy, z którymi współpracujemy, mogą liczyć na rzetelnie przeprowadzoną analizę oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne w tym warunki życia ludzi. Taka analiza, opiera się na posiadanych dokumentacjach, jak np.: dokumentacja geotechniczna, inwentaryzacja przyrodnicza/dendrologiczna, a także na specjalistycznych danych ogólnodostępnych. Ponadto, przeprowadzamy analizę komputerową rozprzestrzeniania się hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza. Źródłem hałasu są np.: ruch pojazdów osobowych i ciężarowych po terenie inwestycji, centrale klimatyzacyjne/wentylacyjne zlokalizowane na dachach budynków, wentylatory, agregaty prądotwórcze i inne elementy. Zanieczyszczenia powietrza powstają także w związku z ruchem pojazdów, pracą agregatów, czy urządzeń gazowych ale również np. w wyniku planowanej produkcji.

Analiza oddziaływania przy wykorzystaniu specjalistycznych programów

Aby dokonać wartościowej analizy, nasza firma posługuje się specjalistycznymi programami, które posiadają niezbędne atesty. Dzięki rzetelnej analizie oddziaływania wszystkich planowanych części inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz warunki życia ludzi, w przypadku wystąpienia przekroczeń lub znacznego oddziaływania, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania minimalizujące, jak np. ekrany akustyczne, tłumiki hałasu, albo specjalne filtry redukujące zanieczyszczenia powietrza pochodzące z produkcji. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych dokumentacji podpowiemy, co jeszcze należałoby wykonać.

Wykonujemy zarówno rozbudowane Karty informacyjne przedsięwzięć, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jak i Raporty o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco na oddziaływać środowisko lub takich, dla których organ wydający decyzję środowiskową wskazał taką konieczność.

Leave a Reply